Japanese Yuzu Bavarois
日本柚子巴伐利亞

HK$ 320
HK$ 450
HK$ 320 ~ HK$ 450